1. Partijen
1.1. Silver Advocaten B.V. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Silver Advocaten B.V., althans haar rechtsopvolger onder bijzondere of algemene titel, gevestigd te Waalwijk (hierna: Silver), vertegenwoordigd door de heer mr. J.C.Th. Papeveld en/of mr. R.H.J.M. Silvertand (hierna: Silver).
1.2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, eenmanszaak v.o.f. …... (hierna: Afnemer)

2. Considerans
Silver wenst aan haar cliënten een laagdrempelige hulplijn aan te bieden, in het kader waarvan:
• cliënten per email of per telefoon eenvoudige juridische vragen kunnen stellen tegen een vast en laag tarief;
• cliënten gebruik kunnen maken van door Silver verzamelde juridische informatie in haar kenniscentrum teneinde het gerezen geschil of adviesvraag zelf op te lossen;
• cliënten voor hun loyaliteit aan Silver beloond worden met een korting op het bij Silver gebruikelijke uurtarief;
• cliënten geholpen worden bij het innen van de debiteuren.

3. Definities
3.1. De Overeenkomst. De onderhavige Overeenkomst tussen Silver en Afnemer
3.2. Algemene Voorwaarden. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle transacties die Silver voor Afnemer verricht. De Algemene voorwaarden staan op de achterzijde van de eerste pagina van de Overeenkomst vermeld.
3.3. Incassovoorwaarden. De Incassovoorwaarden zoals die door Silver | Advocaten worden gehanteerd en als bijlage 1 aan de Overeenkomst worden gehecht.
3.4. Ondernemingsrecht. Die gebieden van het recht waarmee ondernemers te maken krijgen. Daaronder behoren in ieder geval vraagstukken die te beantwoorden zijn aan de hand van de boeken 2,5 en 6 en gedeelten van boek 7 (koop, opdracht, borgtocht en vaststellingsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek.
3.5. De Vergoeding. De Vergoeding die Silver aan Afnemer vraagt voor haar diensten in het kader van de Overeenkomst.
3.6. Losse vraag. Een door Afnemer aan Silver gestelde vraag die aan beide navolgende voorwaarden voldoet:
• geen betrekking heeft op een dossier dat op het moment van het stellen van de vraag bij Silver in behandeling is Een zaak is bij Silver in behandeling indien Afnemer een daartoe strekkende opdracht heeft verleend;
• die met de parate kennis van een redelijk bekwaam advocaat die zich in het Ondernemingsrecht heeft bekwaamd telefonisch beantwoord kan worden op het moment dat de vraag door Afnemer wordt gesteld zonder dat daarvoor kennisname van stukken, studie in handboeken, jurisprudentie of wet noodzakelijk is;
3.7. Gebruikelijke uurtarief. Het door Silver doorgaans aan haar cliënten in rekening gebrachte uurtarief excl. 7% kantoorkosten en excl. 19% BTW zoals bedoeld in art. 4 van de Algemene Voorwaarden.
3.8. De Korting. Procentuele vermindering van het Gebruikelijke uurtarief.
3.9. De Advocaat. De aan Afnemer toegewezen advocaat die als eerste aanspreekpunt voor Afnemer fungeert. De opdracht wordt door Silver uitgevoerd.
3.10. Silver Vast. De basisvariant van de Overeenkomst.
3.11. Silver Los. Variant van de Overeenkomst waarin de cliënt kiest voor een minder uitgebreide vorm van dienstverlening onder de Overeenkomst. De bepalingen van Silver Vast zijn ook op Silver Los van toepassing, tenzij daar in de Overeenkomst van wordt afgeweken.
3.12. Incassowerkzaamheden. De werkzaamheden zoals bedoeld in art. 2 van de Incassovoorwaarden.
3.13. Kenniscentrum. De door Silver op te zetten online-database waarin er antwoord zal worden gegeven op veel gestelde vragen en Silver modellen beschikbaar zal stellen voor Afnemer, die Afnemer op eigen risico kan gebruiken.

4. Totstandkoming en beëindiging van de Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst tussen Silver en Afnemer komt tot stand nadat Afnemer een getekend exemplaar van de Overeenkomst aan Silver heeft geretourneerd. De Algemene Voorwaarden en de Incassovoorwaarden van Silver zijn van toepassing op deze Overeenkomst. In het geval de Algemene Voorwaarden en/of de Incassovoorwaarden strijdig zijn met bepalingen uit de Overeenkomst, dan gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor, vervolgens de bepalingen uit de Incassovoorwaarden en tenslotte de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

4.2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar (hierna: ‘de Looptijd’) en kan slechts, met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tegen het einde van het lopende jaar schriftelijk worden opgezegd door Afnemer. Indien Afnemer de Overeenkomst niet tijdig opzegt, dan wordt de Overeenkomst op dezelfde condities voortgezet voor de duur van een jaar.

4.3. Indien naar het oordeel van Silver het in stand houden van de relatie met Afnemer in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, is Silver bevoegd de Overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien Silver van deze bevoegdheid gebruik maakt, dan zal zij een tijdsevenredig deel van de Vergoeding die Afnemer in het lopende jaar betaald heeft aan Afnemer terugbetalen. Van Silver kan het in stand houden van de relatie in ieder geval niet gevergd worden indien Afnemer:

• naar het oordeel van Silver misbruik maakt van de Overeenkomst door het stellen van Losse vragen met een ander doel dan omschreven in art. 2 eerste gedachtestrepen jo. art. 3.5 van de Overeenkomst;
• zonder toestemming van Silver aan derden rechten en bevoegdheden die uit de Overeenkomst voortvloeien aan derden overdraagt of ter beschikking stelt. Terugbetaling van een tijdsevenredig deel van de Vergoeding laat onverlet dat Silver in dat geval bevoegd is haar schade op Afnemer te verhalen, welke schade in hoofdsom wordt gefixeerd op de door Afnemer aan Silver betaalde vergoeding;
• indien de vertrouwensrelatie die nodig is tussen advocaat en cliënt naar het oordeel van Silver niet langer bestaat, althans zodanig onder druk is komen te staan dat Silver de aan haar verstrekte opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. Van een dergelijke situatie is in ieder geval sprake indien de cliënt aan Silver vraagt te handelen in strijd met het recht, waaronder de wet en de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5. Verplichtingen van Silver
5.1. Silver is eerst gehouden haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen nadat Afnemer de Vergoeding heeft betaald. Silver is steeds bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien Afnemer niet aan zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoet.
5.2. Silver zal na het sluiten van deze overeenkomst met Afnemer die de Overeenkomst voor het eerst met haar sluit een kennismakingsafspraak maken op het bedrijf van Afnemer. De Advocaat zal voor het kennismakingsgesprek een half uur exclusief reistijd reserveren. Voor Afnemers van Silver Los zal het kennismakingsgesprek op het kantoor van Silver plaats hebben.
5.3. Silver zal gedurende de Looptijd van de Overeenkomst alle Losse vragen van Afnemer beantwoorden. Afnemer kan de Losse vragen per telefoon of per email aan de Advocaat stellen. Per email gestelde vragen zullen uiterlijk 72 uur na ontvangst van de email door Silver beantwoord worden. Silver is bevoegd om per email gestelde vragen telefonisch te beantwoorden.
5.4. In afwijking van het bepaalde in art. 5.3 geldt voor Afnemer van Silver Los dat deze gedurende de Looptijd maximaal 2 uur Losse vragen kan stellen aan Silver. Silver zal administratie voeren ten aanzien van de tijd die gemoeid is met het stellen en beantwoorden van de Losse vragen. Per telefoongesprek zal Silver, ongeacht de duur van het telefoongesprek, minimaal 6 minuten in mindering brengen op het maximale tegoed van 2 uur. Zodra het maximum van 2 uur is bereikt zal Silver Afnemer van Silver Los daar over informeren. Afnemer van Silver Los kan alsdan tegen betaling tegen het Gebruikelijke uurtarief onder aftrek van de Korting het recht verwerven 2 uur lang Losse vragen te stellen aan Silver. Indien het maximum wordt bereikt een maand voor het verstrijken van de Looptijd, kan Afnemer van Silver Los het recht verwerven gedurende een half uur of een uur Losse vragen te stellen tegen betaling van het Gebruikelijke uurtarief onder aftrek van de Korting. Indien Afnemer van Silver Los aan het einde van de Looptijd nog recht heeft Losse Vragen te stellen aan Silver, dan vervalt dat recht bij het einde van de Looptijd, ook indien de Overeenkomst wordt verlengd. In het geval de Overeenkomst wordt verlengd, kan Afnemer van Silver Los alsdan gedurende de Looptijd van de Verlengde Overeenkomst maximaal 2 uur Losse vragen stellen.
5.5. Afnemer kan door hem verzonden facturen die onbetaald zijn gebleven bij Silver aanbieden ter incasso. Op de Incassowerkzaamheden zijn de Incassovoorwaarden van toepassing.
5.6. Afnemer van Silver Los kan door hem verzonden facturen die onbetaald zijn gebleven bij Silver aanbieden ter incasso. Op de incassowerkzaamheden zijn de Incassovoorwaarden van toepassing, met dien verstande dat in afwijking van art. 3 van de Incassovoorwaarden Silver en Afnemer overeenkomen dat de door Silver te verrichten incassowerkzaamheden, ongeacht de vraag of de incassowerkzaamheden tot het beoogde resultaat leiden, per uur aan Afnemer in rekening worden gebracht tegen 25% van het Gebruikelijke tarief excl. 7% kantoorkosten en excl. 19% BTW. Kosten van derden (zoals bijvoorbeeld: griffierechten, kosten van deurwaarders, vertalingkosten) komen voor rekening van Afnemer.
5.7. Indien Silver oordeelt dat de door Afnemer gestelde vraag niet geoormerkt kan worden als een Losse vraag, dan zal Silver dit melden aan Afnemer en Afnemer vragen of de werkzaamheden tegen het Reguliere uurtarief minus de Korting voor Afnemer verricht dienen te worden. Silver zal een korting verlenen van 10% op het Gebruikelijke uurtarief excl. 7% kantoorkosten en excl. 19% BTW. De Korting is slechts van toepassing op door Silver te verrichten werkzaamheden en is niet van toepassing op eventuele voor Afnemer te maken kosten van derden. Afnemers van Silver Los krijgen een korting van 5% op het Gebruikelijke uurtarief excl. 7% kantoorkosten en excl. 19% BTW.
5.8. Silver spant zich in om juridische informatie en modellen op gestructureerde wijze te verzamelen en beschikbaar te stellen ten behoeve van Afnemers in het in te richten Kenniscentrum. Voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van die informatie en modellen door Afnemer aanvaardt Silver geen aansprakelijkheid. Het gebruik van de informatie geschiedt voor risico van Afnemer.
5.9. Afnemer kan gedurende de Looptijd switchen van Silver Los naar Silver Vast. Afnemer zal alsdan met terugwerkende kracht de bij Silver Vast behorende Vergoeding dienen te betalen. In afwijking van art. 5.7 blijft een eventuele Korting ten aanzien van door Afnemer voor of op de switchdatum verleende opdrachten, ongewijzigd. De Korting blijft tevens ongewijzigd voor opdrachten die binnen 1 (een) maand na switchdatum aan Silver worden verleend. Deze wachttijd voor het verkrijgen van een hoger percentage aan Korting tengevolge van het switchen tussen Silver Los en Silver Vast geldt ook indien Afnemer aan het einde van Looptijd te kennen heeft gegeven de Overeenkomst te verlengen en Afnemer in het kader van de verlenging er voor kiest om te switchen van Silver Los naar Silver Vast.

6. Verplichtingen en bevoegdheden van Afnemer
6.1. Afnemer zal de Vergoeding betalen. De Vergoeding bedraagt € 1.000,= ex 7% kantoorkosten en excl. 19% BTW. Indien de Overeenkomst wordt verlengd dan wordt de vergoeding verhoogd met het door het CBS afgegeven consumentenprijsindexcijfer (CPI) zoals dat was op 31 december van het jaar voorafgaand aan de verlenging. De Vergoeding voor Afnemers van Silver Los bedraagt € 500,= excl. 7% kantoorkosten en excl. 19% BTW.
6.2. Afnemer zal geen misbruik maken van de mogelijkheid om Losse vragen te stellen. Indien Silver meent dat Afnemer misbruik maakt van de mogelijkheid om Losse vragen te stellen, dan zal Silver Afnemer daar schriftelijk van op de hoogte stellen en trachten in goed onderling overleg met Afnemer afspraken te maken omtrent redelijk gebruik van de mogelijkheid om Losse vragen te stellen. Indien Silver en Afnemer er niet in slagen om ter zake afspraken te maken, dan kan Silver de in art. 4.3 van de Overeenkomst genoemde bevoegdheid gebruiken.
6.3. Afnemers van Silver Los kunnen telefonisch slechts vragen stellen op door Silver te bepalen vaste data en tijdstippen.
6.4. In het kader van door Silver te verrichten Incassowerkzaamheden zal opdrachtgever de te incasseren facturen op de door Silver voorgeschreven wijze aanleveren. Naast de te incasseren facturen dient Afnemer een overzicht van de te incasseren facturen over te leggen, waarin per factuur wordt gespecificeerd, de datum waarop betaaltermijn is verstreken, de openstaande vordering en eventuele deelbetalingen.

7. Toepasselijk recht en geschillen
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank van de woonplaats waarin Silver is gevestigd. Op de rechtsbetrekking tussen Silver en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

© Silver | Advocaten 2011